The Sign Of Osiris Slain

Virgo, Isis, Mighty Mother.
Scorpio, Apophis, Destroyer.
Sol, Osiris, Slain & Risen.
Isis, Apophis, Osiris: I. A. O.

Happy Easter, eh?